آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : جابر
نام میانی : ندارد
نام خانوادگی : قره داغی
عنوان : ندارد
تاریخ تولد :
نام پدر :
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت : ندارد
پست الکترونیکی : gharehdaghi_jaber@yahoo.com
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : سازمان پزشکی قانونی
آخرین مدرک علمی : سایر
مرتبه علمی : سایر
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی :
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات